اكو از طريق مري

 

 

اين نوع بررسي جهت دستيابي به يك يـا چنـد مـورد از اهـداف زيـر صورت مي گيرد.

 • بررسي دريچه ميترال
 • بررسي اندوكارديت عفوني
 • بررسي وضعيت دريچه هاي مصنوعي
 • بررسي آئورت مخصوصا ريشه آئورت وآئورت نزولي
 • بررسي دريچه آئورت
 • بررسي حوادث عروقي مغز از نظر منشا قلبي امبولي
 • بررسي دهليزها و وريدهاي ريوي
 • بررسي بيماريهاي مادر زادي
 • آمبوليهاي چربي

روش انجام اكو از طريق مري:  ابتدا يك اكو كار ديوگرافي كامل از طريق سينه از بيمار بعمل مي آيد سپس انجام اكو مري شروع ميشود.

 براي انجام اكو مري به بيمار داروهاي آرام بخش وضد استفراغ تزريق مي شود.

در اين روش معمولا از پروبي كه داراي ساختمان اندوسكوپي وطول 110-60  سانتيمتر با نوك قابل انعطاف است، استفاده مي شود؛ نوك پروب با ژل ليدوكائين آغشته ميشود تـا موجـب آزردگـي مـري نشود وجهت جلوگيري از درد نيز به حلق بيمـار اسـپري ليـدوكائين زده مي شود .

بعــد از قــرار گــرفتن بيمــار روي تخــت پــروب توســط پزشــك كــارديولوژيست به آرامي وارد گلـو (مـري) مـي شـود و بعـد از اتمـام اكـو درآورده مي شود.

نكاتي كه بيمار بايستي جهت انجام اكو از طريق مري رعايت نمايد:

 • تكميل رضايت نامه انجام اكو مري
 • 6-8 ساعت قبل از اكو مري ؛ از خوردن آشاميدن خودداري نمايد و نا شتا باشد.
 • دندان مصنوعي ودندان لق نداشته باشد.
 • مدارك پزشكي قبلي خود را همراه داشته باشد
 • در صورت اعتياد تزريقي، جواب آزمايش HIV. الزامي است
 • در صورت دياليزي بودن ، جواب آزمايش HBS Ag الزامي است.
 • قبل از مراجعه به بخش اكوكارديوگرافي، استحمام كند
 • داشتن يك نفر همراه براي بيمار الزامي است.
 • بعد از اتمام اكو كارديوگرافي از طريق مري تا دوساعت از خوردن وآشاميدن خودداري نمايد .
 • از رانندگي خودداري نمايد .

چند پيام سلامتي در ارتباط با سيگار و قلب

 • اگر مصرف سيگار را قطع كنيد خطر كمتري شما را تهديد خواهد كرد.
 • ظرف چند روز بعداز قطـع سـيگار منوكـسيد كـربن ونيكـوتين خون شما ناپديد .
 • طي 2 تا 10 سال خطر حملات قلبي در شما معادل فردي خواهـد شد كه هرگز سيگار نكشيده ا ست
 • ترك سيگار بهترين كمكي است كه مي توانيـد بـه خـود بكنيـد بخصوص اگر سابقه حملات قلبي داشته باشيد .
 • ميزان مرگ ومير در افرادي كه سـيگار را تـرك مـي كننـد نـصف افرادي است كه به كشيدن سيگار ادامه مي دهند.

Reference :

 1. Feigenbouts Echocardiograph: Feigebaum, Harvay;Armstrang(2005).
 2.  2-www.heartsite.com(1388)

 

براي دريافت اطلاعات بيشتر مي توانيد با ساختمان پزشكان ابن سينا به شماره تلفن هاي 11 – 47909010 تماس حاصل نماييد.

آدرس : تهران ، فلكه دوم صادقيه ابتداي بلوار آيت الله كاشاني

تلفن : 47900

فاکس : 44070784

کد پستی : 1481798113

ایمیل : info@Ebnesinahospital.com

تلفن روابط عمومي : 47909050