دوره تك پودمان اعتبار سنجی بیمارستانی

 

 

معرفي دوره تك پودمان اعتبار سنجی بیمارستانی

اعتباربخشی با ارزیابی خارجی سازمان و اطمینان از رعایت استانداردهایی که سازمان را به سمت ارتقای کیفیت خدمات و رعایت حقوق و ایمنی بیماران و کارکنان، هدایت می‌نماید، ابزاری مناسب جهت تقویت پاسخگویی سازمان‌ها و التزام آنها به رعایت استانداردها و تعالی سازمانی بوده و از این طریق موجبات تحکیم و عملیاتی شدن اصول حاکمیت بالینی را فراهم می‌آورد. از این رو می‌توان گفت که یک رابطه هم‌افزایی میان این دو مدل، برقرار می‌باشد.از طرف دیگردر راستای ضرورت توسعه دانش و مهارت بکارگیری استانداردهای اعتباربخشی و حاکمیت بالینی در بیمارستان ها از یک سو و ضرورت تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی از سوی دیگر و همچنین ایجاد و ارتقا مهارت ارزیابی بیمارستان بر اساس استاندارد بین المللی اعتباربخشی نشان دهنده اهمیت و ضرورت تدوین پودمان مدیریت اعتبار سنجی می باشد.

ارتقای کیفیت خدمات، رعایت حقوق و ایمنی بیماران و کارکنان،آشنایی و تسلط کارشناسان و مدیران بیمارستان بر استاندارد بین المللی اعتباربخشی ،آشنایی با روش تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی ،تربیت ارزیاب داخلی وخارجی اعتباربخشی بیمارستان ها از جمله اهداف اصلی این پودمان می باشد.

توانمندی های مورد انتظار برای دانش آموختگان این مقطع عبارتند از :

آشنایی و تسلط کارشناسان و مدیران بیمارستان بر استاندارد بین المللی اعتباربخشی

آشنایی با روش تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی

تربیت ارزیاب داخلی و خارجی اعتباربخشی بیمارستان ها

تربيت كارشناس نظارت و ارزشيابي عملكرد بيمارستان

ضوابط و شرايط پذيرش ورودي:

دارا بودن مدرک كارشناسي يا كارشناسي ارشد رشته هاي بهداشتي درماني

دارا بودن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد رشته هاي مديريت

دارا بودن مدرک کارشناسییا کارشناسی ارشد رشته هاي بيمه

دارا بودن مدرک كارداني كليه رشته ها با حداقل يك سال سابقه كار مرتبط

دارا بودن مدرک ديپلم كليه رشته ها با حداقل سه سال سابقه كار مرتبط

 

ساختار دروس و نحوه اجراي (سيلابس دروس)

رديف

نام درس

ساعات

توضيحات

نظري

عملي

جمع

1

رهبری ومدیریت در اعتبار بخشی

10

30

40

 

2

تدوين فرآيند و روش كار

4

26

30

 

3

تهیه و پایش برنامه عملیاتی

6

26

30

 

4

تدوین برنامه بهبود کیفیت و توسعه فردی

10

20

30

 

5

مدیریت بحران

10

20

30

 

6

مدیریت خطر

10

20

30

 

7

توانمند سازی سازمانی

10

20

30

 

8

ممیزی و ارزیابی عملکرد

20

60

80

 

جمع كل

78

222

300

 

 
  • مجموع ساعت تک پودمان حد اقل 160 و حد اكثر 480 است.
  • مجموع ساعات هر درس حد اقل 30 و حد اکثر 100 است.

گواهينامه:

ارائه مدرك اتمام تك پودمان يكساله از جانب دانشگاه جامع علمي كاربردي

شايان ذكر است گواهينامه پايان دوره اعطايي به منزله مدرك مقطع نمي­باشد و صرفاً گواهينامه علمي مهارتي مي باشد كه ارزش آن معادل دوره كارشناسي ارشد مي باشد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام در دوره با شماره تلفن 02147909050 و 09126907349 تماس حاصل فرماييد. 

آدرس : تهران ، فلكه دوم صادقيه ابتداي بلوار آيت الله كاشاني

تلفن : 47900

فاکس : 44070784

کد پستی : 1481798113

ایمیل : info@Ebnesinahospital.com

تلفن روابط عمومي : 47909050