تلفن هاي داخلي بخش هاي بيمارستان

 

 

مراجعه كنندگان محترم جهت تماس با هر يك از واحدهاي مدنظر ابتدا شماره 4790 و سپس داخلي را شماره گيري نمائيد:

طبقه زيرزمين

پذيرش سونوگرافي 9922 
پذيرش راديولوژي و ماموگرافي 9933
پذيرش CT اسكن 9940

 

طبقه همكف

اپراتور                                                      9000-9003  
پذيرش 9900-9901
پذيرش آزمايشگاه 9905
بانك 9908
صندوق 9910
اورژانس 9911-9918
انتظامات درب اورژانس 9998
ترياژ 9934
انتظامات درب اصلي 9999
مدارك پزشكي 9920-9929
واحد ترخيص 9909
بوفه 9980

   

طبقه اول

كارشناس IPD                                         1100-1101 
DAY CARE 1105
ITسرور 1111
پذيرش اسكوپي 1117
پرتابل كاخداري و خدمات     1033
داروخانه داخلي 1110-1130

 

طبقه دوم

بخش مراقبت قلبي CCU                          2222-2223   
بخش مراقبت هاي ويژه ICU 2200-2201

 

طبقه سوم

بلوك زايمان                                            3301-3300   
نوزادان 3302-3303
NICU 3333-3334

 

طبقه چهارم

اتاق عمل                                                4400-4403

 

طبقه پنجم

بخش 5                                      5555-5556

 

طبقه ششم

بخش 6                                     6666-6665

 

طبقه هفتم

مسئول دفتر مديريت                               7720
دفتر پرستاري 7788
مدير منابع انساني و روابط عمومي 7733
معاونت درمان 7760
بهداشت و تغذيه 7703
بخش 7 7701-7700

 

واحد مالي _ساختمان جديد

مدير مالي                                              9042          
واحد مالي 9044
امور قراردادها 9040
فكس حسابداري 9046
بيمه 9035-9921

 

واحد اداري_ ساختمان پزشكان

پذيرش ساختمان پزشكان               1100-1101                        
سنجش شنوائي                               9026
منابع انساني بيمارستان 9055
منابع انساني درمانگاه 9054
روابط عمومي 9050
تداركات 9058
بهداشت حرفه اي 9058
انبار 8114

 

آدرس : تهران ، فلكه دوم صادقيه ابتداي بلوار آيت الله كاشاني

تلفن : 47900

فاکس : 44070784

کد پستی : 1481798113

ایمیل : info@Ebnesinahospital.com

تلفن روابط عمومي : 47909050