نحوه پذيرش بيمار

 

 

اين راهنما براي آگاه سازي از مراحل پذيرش و ترخيص بيمار در بيمارستان ابن سينا مي باشد.

 

مراحل پذيرش بيمار در بيمارستان :

 1. بيماران ابن سينا در قدم اول دستور بستري پزشك خود را به واحد پذيرش ارائه مي دهند .
 2. سپس  جهت تعيين و وديعه به صندوق بيمارستان مراجعه ميكنند .
 3. پس از آن بيمار براي تشكيل پرونده ، شناسنامه  يا كارت ملي خود را به واحد پذيرش تحويل مي دهند .
 4. بيمار در گام بعدي ، رضايت نامه هاي لازم ررا تكميل مي نمايند.
 5. تخت دهي بيمار توسط واحد پذيرش انجام مي شود .
 6. در صورت درخواست بيمار براي همراه او ، پذيرش كارت همراه صادر مي كند .
 7. در گام بعدي ، دست بند مشخصات بر روي دست بيمار بسته مي شود .
 8. مسئولين واحد پذيرش بيمارستان ابن سينا ، مشخصات بيمار و همراهش را تائيد مي كند .
 9. بيمارستان ابن سينا براي آسايش بيماران ، كيف بهداشتي براي آنان آماده كرده است كه توسط واحد پذيرش به بيمار تحويل داده مي شود .
 10. بيمار در آخرين قدم توسط welcome nurse به بخش مورد نظر جهت بستري منتقل مي شود .

مراحل ترخيص بيمار از بيمارستان :

 1. ترخيص بيمار از بيمارستان بدون دستور كتبي پزشك معالج امكان پذير نمي باشد . پزشك معالج بيمار مي بايست دستور كتبي مبني بر مرخصي بيمار صادر نمايد.
 2. پرونده بيمار توسط بخش تكميل شده و منشي بخش پرونده بيمار را به واحد ترخيص ارائه مي دهد .
 3. صندوق بيمارستان جهت تسويه حساب با اتاق بيمار تماس گرفته تا مراحل ترخيص بيمار تسريع شود .
 4. پرستار بخش پيش از ترخيص بيمار به آموزش بيمار مي پردازد و او را براي مراقبت هاي در منزل آماده مي كند .
 5. پرستار بخش در آخرين گام ، سوزن ( آنژيوكت ) را از بيمار جدا مي كند .
 6. همراه بيمار برگه ترخيص را به واحد پرستاري و نگهباني تحويل مي دهد.
 7. در آخرين گام ، بيمار با همياري يك كمك بهيار از بخش مرخص مي شود .

 

 

آدرس : تهران ، فلكه دوم صادقيه ابتداي بلوار آيت الله كاشاني

تلفن : 47900

فاکس : 44070784

کد پستی : 1481798113

ایمیل : info@Ebnesinahospital.com

تلفن روابط عمومي : 47909050