بيمه هاي خارجي طرف قرارداد

 

 

بيمارستان ابن سينا اولين بيمارستاني مي باشد كه طرف قرارداد با دو بيمه خارجي Cigna و International SOS مي باشد.

 

               توريسم درماني ، توريسم درماني بيمارستان ابن سينا،پذيرش بيماران بين الملل،ipd، ipd بيمارستان ابن سينا،بيمارستان تخصصي ابن سينا،بهترين بيمارستان تهران كجاست؟،     توريسم درماني ، توريسم درماني بيمارستان ابن سينا،پذيرش بيماران بين الملل،ipd، ipd بيمارستان ابن سينا،بيمارستان تخصصي ابن سينا،بهترين بيمارستان تهران كجاست؟،

آدرس : تهران ، فلكه دوم صادقيه ابتداي بلوار آيت الله كاشاني

تلفن : 47900

فاکس : 44070784

کد پستی : 1481798113

ایمیل : info@Ebnesinahospital.com

تلفن روابط عمومي : 47909050