ليست بيمه هاي طرف قرارداد درمانگاه
تامين اجتماعي بيمه هاي پايه
خدمات درماني
نيروهاي مسلح
صادرات بانك ها بيمه هاي تكميلي
تجارت
ملت
كشاورزي
مركزي
سپه
رفاه كارگران
صنعت و معدن
توسعه صادرات ايران
كارمندان رسمي بيمه ايران ايران
فرهنگيان
نفتكش
وزارت نيرو
شركت مخابرات ايران
سينا
كانون سردفتران و دفترياران
شهرداري
آسيا
شركت سرمايه گذاري و توسعه كيش
بانك صادرات بيمه هاي طرف قرارداد دندانپزشكي
بانك تجارت
بانك كشاورزي
بانك مركزي
بانك سپه
ايران
سينا
شهرداري
آسيا
شركت سرمايه گذاري و توسعه كيش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس : تهران ، فلكه دوم صادقيه ابتداي بلوار آيت الله كاشاني

تلفن : 47900

فاکس : 44070784

کد پستی : 1481798113

ایمیل : info@Ebnesinahospital.com

تلفن روابط عمومي : 47909050