تاریخ 1397/02/08 زمان 08:24:31 بازدید 298
برگزاري جلسات ماهيانه دفتر پرستاري با حضور سوپروايزران، سرپرستاران و مسئولين شيفت ها در بيمارستان ابن سينا


به گزارش روابط عمومي بيمارستان ابن سينا،  نشست کلیه سرپرستاران و سوپروایزران با حضور مجيد احمدي هدايت، مدیر محترم پرستاری ، روز سه شنبه 04/02/96 در سالن اجتماعات دانشگاه برگزار گردید.


آقاي مجيد احمدي، مدير دفتر پرستاري در اين نشست به موضوع اعتباربخشي و آمادگي پرسنل جهت بازديد هاي دوره اي پرداخت و سنجه هاي اعتباربخشي همراه با سوپروايزران، سرپرستاران و مسئولين شيفت ها جزء به جزء مرور گرديد.

آدرس : تهران ، فلكه دوم صادقيه ابتداي بلوار آيت الله كاشاني

تلفن : 47900

فاکس : 44070784

کد پستی : 1481798113

ایمیل : info@Ebnesinahospital.com

تلفن روابط عمومي : 47909050